Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

www.myorchidea.com

I. ПРЕДМЕТ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.myorchidea.com.
Настоящите общи условия представляват споразумение, което е предназначено за регулиране на отношенията между вас (като потребители и/или посетители) и “ОРХИДЕЯТА“ EООД, със седалище и адрес науправление: гр. София, р-н Младост, ж.к. кв. Полигона, бл. 13, вх. 1, ет. 5, ап. 22, представлявано от Мирослав Цветанов и имат за цел да уредят условията, при които собственикът на уебсайта предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез www.myorchidea.com.
Уебсайтът www.myorchidea.com е собственост на “ОРХИДЕЯТА“ EООД.
Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля не използвайте www.myorchidea.com.
Настоящите Общи условия са в сила от 01.08.2021 г.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за
защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика:“ОРХИДЕЯТА“ EООД;
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, ж.к. кв. Полигона, бл. 13, вх. 1, ет. 5, ап. 22;
3. Данни за кореспонденция и връщане на поръчки: гр. София, р-н Младост, ж.к. кв. Полигона, бл. 13, вх. 1, ет. 5, ап. 22;
4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България;
5. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност ЕИК/БУЛСТАТ BG206548308.

III. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
• „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“ е “ОРХИДЕЯТА“ EООД;
„САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“, “ПЛАТФОРМАТА“, „ОНЛАЙН МАГАЗИНА“ е уебсайта www.myorchidea.com;
„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.myorchidea.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;
„КЛИЕНТ“ е всяко лице което е влязло в договорни отношения със Собственика, във връзка с използването на услугите, предоставяни на или от www.myorchidea.com.
„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Собственикът се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
„УСЛУГИ“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. За получаването на продукти се изисква заплащане.
• „ПРОДУКТ/И“/“СТОКИ“ са предлаганите за продажбаослепителни творения на природата, завладяващи сърцата с величие, елегантност, емоция и ухание – орхидеите, други цветя, както и различни аксесоари, почви, торове, препарати за тях, арт предложения и други.
„ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
„АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
„АКАУНТ“ означава уникален профил, създаден за Вас, даващ ви достъп до нашата платформа и представените услуги.
„УСТРОЙСТВО“ означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.
„ПОРЪЧКА“ е всяка постъпила в базата данни на Доставчика информация за закупуване на продукти от каталога на уебсайта на Доставчика.
„БЛОГ“– на страницата www.myorchidea.com е достъпен Блог, в който периодично се поместват статии по актуални въпроси, свързани с отглеждането на орхидеи и др.
“ФОРУМ“ – на страницата www.myorchidea.com е достъпен Форум, до който Потребителите ще имат достъп на съответни нива, като само Потребители, които са с платена Абонаментна услуга ще имат пълен достъп до функционалността на Форума. В него те ще могат да се включват в дискусии, да преглеждат стари такива, да имат достъп до полезни информационни ресурси, чат, видео и други.

Достъп до форума се предоставя само на Потребителите заплатили своето членство в срок до 48 часа от момента на заверяване на плащането в банковата сметка на Доставчика, като Потребителя ще бъде уведомен чрез имейл, когато достъпа му вече е активен.

Форумът е неразделна част от уебсайта www.myorchidea.com и принадлежи на Собственика на уебсайта. Всички правила и документи в www.myorchidea.com, относно Общите условия за ползване на уебсайтаПолитиката за поверителност на лични данни на потребители и клиентиПолитиката за бисквитки са приложими и тук. За повече информация моля посетете разделите в www.myorchidea.com или се свържете с нас.

„ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН” – Доставчикът има право да изпраща рекламни съобщения за нови продукти, интересни факти и промоции и др, при изрично заявено съгласие на Потребителя, отразено на платформата www.myorchidea.com.
„ОНЛАЙН ЧАТ” – на платформата www.myorchidea.com има възможност за провеждане на разговор в реално време с наш сътрудник.
• „АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ (ЧЛЕНСТВО)“ – месечен и/или годишен абонамент за достъп до услугата, при който са възможни автоматични плащания, без да се изисква намесата на потребителя.

IV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Собственикът на www.myorchidea.com събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Света от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

V. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.myorchidea.com

В електронния магазин на www.myorchidea.com можете да пазарувате само като регистриран потребител.
За да се регистрирате като Потрeбител на www.myorchidea.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, следва да въведете име и парола за отдалечен достъп. Трябва да предоставите пълна и точна информация за себе си по време на процеса на създаване на акаунт. Ваша отговорност е да актуализирате тази информация, ако и когато тя се промени. Ние ще обработваме вашата информация в съответствие с нашата Политика за поверителност.
Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя.
С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ или „Регистрация“, Потребителя декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание, задължава се безусловно да ги спазва. Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията.
Регистрация на онлайн платформата е възможна и чрез профилът ви във Facebook или Google.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Потребителите на www.myorchidea.com имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки и/или услуги, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на
електронния магазин на Доставчика;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите стоки;

4. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в
Платформата www.myorchidea.com;

5. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

6. Доставчикът предоставя възможност на Потребителите за месечен и/или годишен абонамент за достъп до услугата, при който са възможни автоматични плащания, без да се изисква намесата на потребителя. В случай, че автоматични плащания не са заложени, всеки потребител е необходимо да подновява абонамента си преди изтичането му. Абонаментната услуга, включва допълнителни функции, бонуси и отстъпки в потребителския профил. За повече информация моля посетете раздел „Станете член”. Достъп на потребителя заплатил абонаментна услуга ще се предостави в срок до 48 часа от момента на заверяване на плащането в банковата сметка на Доставчика.

Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки.

Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата и настоящите Общи условия. В случай на техническа грешка на цената, Доставчикът незабавно уведомява Потребителя за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка поради грешно изписване на реалната й цена.

Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следния начин:

– извършване на регистрация в www.myorchidea.com и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителя няма до този момент регистрация;

– избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

– предоставяне на данни за извършване на доставката;

– избор на способ и момент за плащане на цената.

Преди натискане на виртуалния бутон за поръчка е необходимо Потребителят да отметне с тикче в съответното квадратче, че е запознат с Общите условия и Политиката за поверителност и ги приема. С тези действия се извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което се декларира, че Потребителят е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

Заявката поражда действие между страните, когато Потребителят получи имейл за потвърждение, че поръчката е обработена и бъде потвърдена от Потребителя след обаждане по телефон от служител на Доставчика. Доставчикът не гарантира наличността на никой артикул, публикуван в електронния магазин. Ако заявеният от Потребителя артикул не е наличен, www.myorchidea.com си запазва правото да отказва поръчки или да удължи срока на тяхната доставка. В такъв случай, екипът на www.myorchidea.com ще уведоми Потребителя.

Доставчикът запазва правото си да прекрати едностранно поръчка, направена от Потребителя, като го уведоми предварително, без никакви допълнителни задължения за двете страни и без да носи отговорност за нанесени вреди. Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини, като в такъв случай Доставчикът уведомява Потребителя по имейл или телефон и възстановява заплатените от него суми, ако има такива.

Доставчикът може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът напоръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.

При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Доставчика, стоката се връща и остава в складовете на Доставчика. В този случай стоката не се пази за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от Доставчика, то Доставчика ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката, при което стоката бъде изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пр насочване на пратката, са за сметка на Потребителя.

Потребителят и Доставчикът в платформата www.myorchidea.com се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Доставчикът и Потребителите сключват отделни договори за покупко- продажба на стоките, заявени от Потребителите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

Πpaвaтa нa Потребителите във вpъзĸa c дocтaвeнитe cтoĸи ce yпpaжнявaт oтдeлнo зa вceĸи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa, във вpъзĸa c дocтaвeнa cтoĸa нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи.

Потребителите се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.

В случай че Доставчикът приеме връщане на една стока от комплект Потребителят има право да му бъде възстановена сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в електронния магазин на Доставчика когато не се предлагат в комплект една с друга.

VIII. ПЛАЩАНЕ

ДОСТАВЧИКЪТ използва следните начини на плащане:

 • – Наложен платеж;
  – Пощенски паричен превод;
  – Плащания с карта през системата на PaySera.

Законово основание за услугата Наложен платеж или Пощенски паричен превод е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава ДОСТАВЧИКЪТ от задължението да издава Фискална касова бележка, е плащането към Вас да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е Еконт и Спиди.
За направеното от клиента плащане, лицензираният пощенски оператор (Еконт или Спиди) издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка. Моля запазете касовия бон, издаден от куриера. Той ще ви послужи, в случай на искане за връщане или замяна на продукт.
Всеки Потребител, който желае да получи фактура, следва да отбележи това в своята поръчка. За доставките, при искане от купувачите, дори и да са физически лица, се издават фактури.

IX. ЦЕНИ

Всички цени в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ са в ЛЕВА с включен ДДС.
Всички цени в уебсайта на ДОСТАВЧИКЪТ са крайни и не включват начисляване на допълнителни такси.
Доставчикът има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта, Доставчикът, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.
Доставчикът си запазва правото да изтегли всички продукти от електронния магазин на уебсайта и може по свое усмотрение да откаже да обработи поръчка, по каквато и да е причина по всяко време, без да се засягат законовите права на Потребителя. Доставчикът няма да носи отговорност пред Потребителя или трета страна поради оттегляне, на който и да е продукт от електронния магазин или отказ за обработка, на каквато и да е поръчка.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за стоки, които вече са намалени.

X. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ

Всеки представен в сайта продукт, е съпътстван от цена и основни характеристики. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Доставчикът не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на продуктите.

В определен случай е възможно растението, което клиентът получава, да се различава в известна степен от изображенията в сайта, като е възможно да има леко разминаване по отношение на цвят, височина, големина на саксията, брой цветове/цветоноси, листна маса. Това е напълно нормално тъй като всяко растение е уникално. Подобни различия не са повод за рекламация и в такъв случай тя няма как да бъде уважена.

XI. НАЛИЧНОСТ

Всички представени продукти в електронния магазин в сайта www.myorchidea.com са налични на склад при Доставчика. Ако някой от продуктите не е наличен на склад, то Доставчикът ще уведоми Потребителя за това в срока за потвърждаване на поръчката му.

Доставчикът си запазва правото да откаже изпълнението на поръчката, в случай, че някой продукт не е наличен на склад, без да дължи, каквито и да е било неустойки на Потребителя.

При възможност за доставка на продукта за по-късна дата, Доставчикът си запазва правото да осъществи поръчката, веднага след като продуктът е наличен и след изрично съгласие от страна на Потребителя.

XII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти в онлайн магазин www.myorchidea.com, които не са от растителен вид в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Българския Закон за защита на потребителя (ЗЗП), освен в случаите на чл. 57 от ЗЗП, а именно:

1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;

9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

11. сключени по време на публичен търг;

12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

За да упражни правото си на отказ на продукт, от нерастителен вид, Потребителят трябва да уведоми Доставчикa за намерението си като се свърже първо с центъра за обслужване на клиенти на www.myorchidea.com на тел.:0877193067, в 14-дневен срок от получаването на продукта. След това е необходимо да попълни Формуляр за връщане на продукт, който ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“.
В случай че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Доставчика в 14-дневен срок от получаването на продукта и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Потребителят следва да изпрати обратно на Доставчика продукта, не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.
Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта по банков път. Необходимо е Потребителят да изпрати данни за банкова сметка, по която да се осъществи връщането на сумата.
Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продукта обратно.

Отказ от закупен продукт от растителен вид

www.myorchidea.com предлага на потребителя крехки, чупливи и податливи на климатични условия артикули и не носи отговорност за нарушена цялост на продукти, било то от транспорта или влиянието на времето. В случай на повредено растение от транспорта, рекламация трябва да се заяви към фирмата извършила куриерската услуга.

Поради това, че www.myorchidea.com работи със стоки от растителен вид, които е възможно да влошат бързо качествените си характеристики, единствения начин за отказ от договора и рекламация е в момента на получаване на поръчката – при опция ПРЕГЛЕД при куриера. Само тогава и не по-късно от този момент можете да направите рекламация на стоки от растителен вид като заявите на куриера да се свърже с нас, за да уредим начина на компенсация.
При объркан продукт от наша страна или получено растение с дефект, който не е описан, замяната е за наша сметка. Като при тези случаи също момента за заявяване на рекламация е при прегледа на поръчката в куриерската фирма.
Веднъж предадена поръчката от куриера на клиента последният няма право да заяви отказ от договора или рекламация на продукт от растителен вид и www.myorchidea.com не може да я приеме.
www.myorchidea.com не носи отговорност за щети и поражения върху цветя и хора поради неправилно използване и/или боравене с препарати (химикали) за защита от вредители. Моля спазвайте инструкциите, описани на опаковката на съответния препарат.
При темератури под 5 градуса и над 30 градуса, клиентът носи отговорност при измръзване или изсушаване.
Повече относно условията за връщане на продукт и рекламация можете да откриете в Условията за връщане на продукт.

XIII. РЕКЛАМАЦИИ

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката от нерастителен вид с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед са открити несъответствия с договора за продажба.
При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената при условията и по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителя.
Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице.
Рекламацията се подава писмено.
При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламация на продуктите от растителен вид:
Поради това, че www.myorchidea.com работи със стоки, които е възможно да влошат бързо качествените си характеристики, единствения начин за рекламация е в момента на получаване на поръчката – при опция ПРЕГЛЕД при куриера. Само тогава и не по-късно от този момент можете да направите рекламация като заявите на куриера да се свърже с нас, за да уредим начина на компенсация.
При объркан продукт от наша страна или получено растение с дефект, който не е описан, замяната е за наша сметка. Като при тези случаи също момента за заявяване на рекламация е при прегледа на поръчката в куриерската фирма.
Веднъж предадена поръчката от куриера на клиента последният няма право да заяви рекламация и www.myorchidea.com не може да я приеме.

XIV. ПРАВА И ЗАЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

• Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта и да осъществяват злонамерени атаки.
• Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на www.myorchidea.com.
• Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

• Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на www.myorchidea.com като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

• Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.

• Сайтът www.myorchidea.com има право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама.

• Потребителят има право да влиза и да се вписва в сайта със своето потребителско име и парола по всяко време от своите лични устройства;
• Потребителят няма право да генерира прекалено голям трафик на сайта.
• Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
• Потребителите нямат право да публикуват порнографско, нецензурно, сексистко, клеветническо, обидно, заплашително, или расистко съдържание в местата за коментари в онлайн платформата.
• Потребителят няма право да извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина.

XV. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът www.myorchidea.com може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Доставчикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

XVI. АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта www.myorchidea.com принадлежат на Собственика или на негови партньори и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права, Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското и световното законодателство. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България
Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

XVII. ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Потребителят може да използва линкове към началната страница на сайта, при условие, че прави това обосновано и законосъобразно, без да уврежда репутацията на Доставчика или да извлича неследваща се облага и след изрично писмено негово съгласие.

Потребителят няма право да интегрира линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на Доставчика, когато такива липсват.

Потребителят няма право да създава линкове към страница на сайта в интернет, която не е негова собственост.
Поставянето на страница от сайта в „ рамка“ на друга страница или създаването на линк към раздел на страница от сайта, различен от началната страница, са забранени.

XVIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

• Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.

• Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Собственикът на сайта не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.

• Собственикът на сайта има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

• Собственикът на сайта не носи отговорност, за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа уебсайта, поради технически причини и други.

• Собственикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.

• Собственикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link препратките, публикувани в този сайт.

* Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

* Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

* Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени Потребителя в процеса на използване или неизползване на www.myorchidea.com исключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

* Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата www.myorchidea.com.

* Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

* Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.

• За даден продукт е възможно растението, което клиентът получава, да се различава в известна степен от изображенията в сайта, като е възможно да има леко разминаване по отношение на цвят, височина, големина на саксията, брой цветове цветоноси, листна маса. Това е напълно нормално тъй като всяко растение е уникално. Подобни различия не са повод за рекламация и в такъв случай тя няма как да бъде уважена.

• Собственикът не носи отговорност за щети и поражения върху цветя и хора поради неправилно използване и/или боравене с препарати (химикали) за защита от вредители. Моля спазвайте инструкциите, описани на опаковката на съответния препарат.

• При температури под 5 градуса и над 30 градуса, клиентът носи отговорност при измръзване или изсушаване на растението.

XIX. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

XX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Потребителят и Доставчикът в платформата www.myorchidea.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

XXI. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

XXII. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия;

(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или

(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.

В случай, че акаунтът ви бъде деактивиранили изтрит, единствената ви възможност е да поискате възстановяване на акаунта си, като се свържете с Доставчикът на office@myorchidea.com.

XXIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

XXIV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.

XXV. КОНТАКТИ

ОРХИДЕЯТА ЕООД, гр. София
Телефон: 0877193067
Имейл: office@myorchidea.com

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Additional information
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare
0
0